Kiểm soát chất lượng và hệ thống truy xuất nguồn gốc - Ceresco

Ceresco nổi tiếng về quy trình kiểm soát chất lượng của mình. Các nhà quản lý và nhân viên được định hướng một cách cụ thể và được ghi nhận về hiểu biết và phán đoán tốt của mình. Việc theo dõi được các chuyên gia công ty thực hiện một cách chính xác và được ghi lại cẩn thận trong sách chi tiết kỹ thuật được chuẩn bị cho mỗi chứng nhận.

 

Dần dần, Ceresco đã xây dựng được một hệ thống theo dõi rất hiệu quả để giám sát chặt chẽ từng bước của quy trình sản xuất đậu nành, từ hạt giống cho đến việc gieo hạt, từ gieo hạt cho đến thu hoạch, từ thu hoạch cho đến bảo quản trong hầm chứa, và từ hầm chứa đến khách hàng để chế biến cuối cùng.

Khám phá của chúng tôi
của chúng tôi

Xem tất cả các giống