RD-714 - Ceresco

RD-714

50,5% de protéine
Ngũ / kg
5 300
Màu Hilum
Jaune
chất đạm (Db)
50,5 %
Dầu
16,3 %
Đường miễn phí Ttl
9,6 %
Saccharose
5,2 %
Stachyose
4,6 %
Sản phẩm tương tự
AAC Rubicon
AAC Rubicon
44,1% de protéine
Organic
Kebek
Kebek
42,5% de protéine
Organic
AAC Vireo
AAC Vireo
43,4% de protéine
Organic
AC Kamichis
AC Kamichis
45,0 % de protéine
Organic